Skip directly to content

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Dobro došli na internet stranicu www.pfizerpro.rs

Vlasnik ove internet stranice je Pfizer SRB d.o.o., Trešnjinog cveta 1, Beograd (“Pfizer”).

Molimo Vas da pažljivo pročitate i pregledate ove Uslove korišćenja pre nego što pristupite ili počnete da koristite ovu internet stranicu. Pristupanjem ili korišćenjem ove internet stranice potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja. Ako niste saglasni sa Uslovima korišćenja, nije Vam dozvoljeno da dalje pristupate ili da koristite ovu internet stranicu. Pfizer zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmeni Uslove korišćenja, zbog čega bi trebalo da ih redovno proveravate jer sve izmene stupaju na snagu danom objave na ovoj internet stranici.

Korišćenje internet stranice

Vaše pristupanje i korišćenje informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici predmet su ovih Uslova korišćenja. Ovim putem se saglašavate da ćete sve vreme postupati u skladu sa zakonom tokom korišćenja i pristupanja ovoj internet stranici i da nećete učiniti ništa što bi štetilo, sprečavalo, ograničavalo pristup, ometalo ili pogoršalo rad ove internet stranice, te da ostalim korisnicima nećete ometati korišćenje i uživanje u ovoj internet stranici.

Isto tako, ovim putem potvrđujete i garantujete da vam nije zabranjeno ili ograničeno bavljenje medicinom ni po jednom zakonu, propisu ili profesionalnom kodeksu ponašanja, kao i da do sada niste i da u budućnosti nećete, ni neposredno ni posredno, platiti ili obećati plaćanje ili ovlastiti neko treće lice na isplatu bilo kog novčanog iznosa, niti dati, obećati davanje ili ovlastiti neko treće lice na davanje bilo kakve vrednosti bilo kojem državnom funkcioneru, zdravstvenom radniku ili licu koje je povezano sa nekom zdravstvenom organizacijom kako bi se dobio ili zadržao neki posao ili obezbedila nepoštena prednost za Pfizer.

Budući da je ova internet stranica namenjena isključivo za stručnu javnost, Pfizer je ovlašćen da na svaki pogodan način proveri istinitost dostavljenih informacija u pogledu identiteta lica – člana stručne javnosti - koje je registrovalo korisnički nalog (uključujući i kontaktiranjem tog lica ili trećih lica), i da uskrati dalji pristup ovoj internet stranici ako se pokaže da oni nisu istiniti ili potpuni, ili da internet stranici pristupa neko drugo lice umesto onog koje je registrovano.

Sadržaj

Ovim ste saglasni da pristupate i koristite ovu internet stranicu i njen sadržaj na sopstvenu odgovornost. Pfizer može u bilo kojem trenutku dodati, izmeniti ili izbrisati sadržaj ove internet stranice prema sopstvenoj proceni. Pfizer će uložiti razumne napore kako bi obezbedio da informacije objavljene na ovoj internet stranici budu tačne, ažurne, kvalitetne, celovite i prikladne za korišćenje, ali ne garantuje niti tvrdi da su one u svakom trenutku takve. Pfizer izričito navodi da ne daje bilo kakve garancije, izričite ili prećutne, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom. Kompanija Pfizer, njena povezana društva ili bilo koje lice uključeno u stvaranje, izradu ili isporuku ove internet stranice neće snositi, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, odgovornost za gubitak, štetu ili troškove nastale zbog oslanjanja na informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici, pristupanja, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove internet stranice ili zbog grešaka i propusta u sadržaju. Ovo isključenje odgovornosti takođe obuhvata, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, gubitke, štetu ili troškove nastale zbog virusa koji mogu zaraziti Vašu računarsku opremu, programsku opremu ili podatke.

Kolačići i privatnost


Pfizer poštuje privatnost korisnika svoje internet stranice. Molimo Vas da pročitate Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima, u kojima su sadržana pravila o obradi ličnih podataka korisnika ove stranice koji su prikupljeni putem ove internet stranice, uključujući i pitanje prava korisnika u vezi sa tom obradom, kao i pravila o korišćenju kolačića.

Internet stranice i linkovi za internet stranice trećih lica

Ova internet stranica može da sadrži linkove ili reference na druge internet stranice kojima upravljaju treća lica nad kojima nemamo nikakav nadzor.

Ovi linkovi navedeni su samo kao koristan dodatak. U istom smislu se može pristupiti ovoj internet stranici preko linkova trećih lica.

Pfizer ne garantuje, niti tvrdi da su informacije koje se nalaze na takvim internet stranicama tačne, ažurne, kvalitetne, celovite ili prikladne za korišćenje i ne snosi odgovornost, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, za gubitke, štetu ili troškove nastale zbog takvih informacija. Uključivanje linkova na internet stranice trećih lica ne implicira saglasnost ili preporuke kompanije Pfizer.

Zdravstvene informacije

Ova internet stranica može sadržati informacije u vezi sa različitim zdravstvenim poremećajima i načinima njihovog lečenja. Navedene informacije opšte su prirode i nisu zamišljene kao zamena za savete lekara ili drugog stručno osposobljenog zdravstvenog radnika. Nije dozvoljeno korišćenje informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici za dijagnozu zdravstvenih ili emocionalnih poremećaja ili za dijagnozu bolesti. Za postavljanje takvih dijagnoza uvek se obratite lekaru ili nekom drugom stručno osposobljenom zdravstvenom radniku.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ili Vam je potrebna dodatna informacija, molimo Vas da kontaktirate naš odsek za medicinske informacije putem e-adrese: [email protected].

Ubotreba dostavljenih informacija

Svako obaveštenje ili drugi materijali koje pošaljete kompaniji Pfizer putem interneta ili objavite na internet stranici putem elektronske pošte ili na neki drugi način, poput pitanja, komentara i predloga, ne smatra se i neće se smatrati poverljivim i Pfizer neće snositi nikakvu odgovornost u vezi sa istim. Pfizer sme slobodno da koristi ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u takvim obaveštenjima i materijalima u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i marketing.

Prava intelektualne svojine

Kompanija Pfizer je vlasnik svih autorskih prava, patenata, prava na baze podataka, žigova, dizajna, know-how-a i poverljivih informacija (registrovanih i neregistrovanih), te svih ostalih prava intelektualne svojine koja mogu postojati u pogledu ove internet stranice i njenih sadržaja. Sadržaj ove internet stranice sme se kopirati isključivo u svrhu nekomercijalnog ličnog korišćenja uz zadržavanje od strane kompanije Pfizer svih autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine i bez ikakve promene vlasništva u tom pogledu, nakon čega nije dopušteno ponovno kopiranje, umnožavanje ili distribuiranje. Nije dopušteno kopiranje, prikazivanje, prenošenje, distribuiranje, izmena, umnožavanje, ponovno objavljivanje ili ponovno prenošenje informacija, tekstova ili dokumenata koji se nalaze na ovoj internet stranici ili njihovih delova u elektronskom ili štampanom obliku ili stvaranje dela prerade na osnovu navedenog bez prethodnog i izričitog pismenog odobrenja kompanije Pfizer. Naziv i logotip kompanije Pfizer su registrovani žigovi i ne smeju se koristiti bez pismenog odobrenja kompanije Pfizer. Zloupotreba žigova ili drugih materijala u vlasništvu kompanije Pfizer zabranjena je i može predstavljati povredu Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima i / ili ostalih propisa Republike Srbije. Imajte na umu da kompanija Pfizer aktivno štiti svoja prava intelektualne svojine svim raspoloživim pravnim sredstvima.

Zakonodavstvo Republike Srbije

Očekuje se da ova internet stranica i njen sadržaj budu usklađeni sa zakonodavstvom Republike Srbije. Uprkos tome što su informacije koje se nalaze na internet stranici dostupne korisnicima van zemlje, iste su isključivo namenjene korišćenju od strane građana Republike Srbije.

Razno

U slučaju nezakonitosti, nevažnosti ili neizvršivosti bilo koje od odredbi ovih Uslova korišćenja, smatraće se da su iste izbrisane kako ne bi uticale na izvršivost, važenje i zakonitost ostalih odredaba.